Je, Wewe Ni Mbaguzi?

Shairi lisilo na vina wala mizani

Picha na Nick Bolton kutoka Unsplash

Unapofikiria yeye ni:
mshamba
wa kuja
wa mjini
wa kijiweni
mvutaji
tajiri
maskini.

Unaposema yeye hana:
mtindi
mwili
wowo
unywele.

Unaposema yeye ana:
ubapa
mianzi
tege
njiti
kipilipili.

Unapomuita yeye ni:
bundi
jalala
cheupe
cheusi
shombe
mhindi koko
mzungu pori.

Je, wewe ni mbaguzi?

Author’s note:
* This poem, intentionally in my mother tongue Swahili, pauses a question if one is discriminatory based on the phrases and nicknames used in our everyday Swahili language.

Written by

Author, Poet, Founder of WoChiPoDa.com. More at gloria-gonsalves.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store